"Nhân viên Hải quan phải có thái độ hòa nhã, tôn trọng hành khách, giữ gìn hàng hóa, nêu cao đạo đức: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư" (Bút phê của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại dự thảo cuốn Điều lệ Hải quan và trở thành nội dung ở Điều 6 của Điều lệ Hải quan – năm 1960) “Công chức và Người lao động Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua của Cục năm 2020 với chủ đề: “Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả””!.
Tổng quan

Lịch sử hình thành Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

1-Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tổ chức thực hiện pháp luật của Nhà nước về hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Tiền thân của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa là “Chi sở Thuế xuất nhập khẩu” được thành lập từ năm 1951 tại Vân Hoàn (Nga Lĩnh - Nga Sơn) do đồng chí Nguyễn Xuân Thiều làm Chi cục trưởng với các đồn: Đồn Hang (Nga Trường); Đồn Hồ Vương (Nga Liên); Đồn Lạch Sung; Đồn Lèn (Hà Trung); Trạm Báo Văn… Nhiệm vụ chính lúc bấy giờ của Chi sở Thuế xuất nhập khẩu Thanh Hoá là chống buôn lậu và vận chuyển hàng hoá trái phép giữa vùng tự do và vùng địch tạm chiếm.

Cuối năm 1955, Sở Hải quan Trung ương đã cho thành lập ở Thanh Hóa Đội Kiểm soát Hải quan lưu động trực thuộc Sở Hải quan Trung ương, trụ sở của Đội đóng ở vùng núi Đén (thuộc xã Xuân Bái, Thọ Xuân ngày nay) với biên chế 15 người. Nhiệm vụ của Đội là làm công tác vận động quần chúng phối hợp với các cơ quan công an nhân dân, công an vũ trang… sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chống và bắt các vụ buôn lậu thuốc phiện, vàng bạc và vận động các đối tượng nghiện hút đi cai nghiện.

Năm 1960, Bộ Ngoại thương quyết định thành lập Phòng Hải quan Na Mèo trực thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa với nhiệm vụ giám quản hàng hóa, công cụ vận tải XNK và kiểm soát chống buôn lậu.

Năm 1963, Phòng Hải quan Na Mèo được đổi tên thành phòng Hải quan Thanh Hóa, trực thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số 706 ngày 01/04/1963) do đồng chí Nguyễn Tuân làm Trưởng phòng, trụ sở đóng tại Phố Cống - huyện Ngọc Lặc - tỉnh Thanh Hóa.

 Ngày 12/12/1971, Bộ Ngoại thương ra Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Thanh Hóa, trực thuộc Cục Hải quan Trung ương, do đồng chí Nguyễn Tuân làm Chi cục trưởng. Nhiệm vụ chủ yếu của Chi cục Hải quan Thanh Hóa là: giám quản hàng hóa, hành lý, ngoại hối, công cụ vận tải xuất nhập qua các cửa khẩu Na Mèo, Bát Mọt; Cảng Nghi Sơn; đường sắt liên vận quốc tế (ga Thanh Hóa – Hàm Rồng); thực hiện chính sách thuế XNK; chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối qua biên giới.

Ngày 30/01/1985, Chi cục Hải quan Thanh Hóa được đổi tên thành Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Năm 1984, Đảng bộ cơ quan đã được thành lập thay cho chi bộ cơ sở, với số Đảng viên chiếm 60% tổng số cán bộ viên chức.

 Ngày 07/3/1994  theo Quyết định số 16/CP của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan, Hải quan tỉnh Thanh Hóa được đổi tên thành Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 6/1995, Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa triển khai công tác quản lý nhà nước về hải quan tại tỉnh Ninh Bình, thành lập Hải quan thị xã Ninh Bình (nay là Chi cục Hải quan Ninh Bình).

Ngày 18/11/1995, Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 708/TCHQ-TCCB thành lập Phòng Điều tra chống buôn lậu (nay là Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm).

            Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Nam Định và tờ trình của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, ngày 7/3/1996 Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 213/TCHQ-TCCB thành lập tổ chức Hải quan tại tỉnh Nam Hà trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, lấy tên là “Hải quan Nam Định” (nay là Chi cục Hải quan Nam Định), để thực hiện chức năng quản lý nhà nước hải quan tại tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam).

Ngày 06/4/1996, Tổng cục Hải quan có Quyết định số 315/TCHQ-TCCB về việc thành lập Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo (nay là Phòng TCCB).

 Ngày 06/6/2006,  Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC đổi tên Phòng Kiểm tra sau thông quan thành Chi cục Kiểm tra sau thông quan; Phòng Thanh tra đổi tên thành Phòng Kiểm tra - Thanh tra theo Quyết định số 2780/QĐ-BTC ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (nay là Phòng Thanh tra).

Ngày 15/10/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Quyết định số 2279/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam(nâng cấp Đội thủ tục hải quan Hà Namthuộc Chi cục Hải quan Ninh Bình).

Đến nay, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá đã có 209 CBCC và HĐLĐ 68 (trong đó có 198 CBCC và 11 HĐLĐ), có 13 đơn vị thuộc và trực thuộc là:

Các đơn vị thuộc Cục gồm: Văn phòng Cục; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Thanh tra; Phòng Nghiệp vụ; Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm.

Các đơn vị trực thuộc Cục gồm: Chi cục Hải quan Nam Định (bao gồm: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ, Tổ công tác hải quan tại Cảng Hải Thịnh, Tổ công tác hải quan tại ICD Hòa Xá); Chi cục Hải quan Ninh Bình (bao gồm: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ, Tổ công tác hải quan tại Cảng Ninh Phúc, Tổ công tác hải quan tại ICD Phúc Lộc); Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tỉnh Hà Nam (bao gồm: Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ); Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo (bao gồm Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ); Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hoá (bao gồm: Đội Tổng hợp, Đội Nghiệp vụ và Đội thủ tục hải quan cảng Nghi Sơn); Chi cục Kiểm tra sau thông quan (bao gồm: Đội Tham mưu tổng hợp và Đội Kiểm tra sau thông quan); Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý (bao gồm: Tổ Tham mưu và Tổ Kiểm soát cơ động); Đội Kiểm soát Hải quan (Tổ công tác tàu HQ-63).

Cùng với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa từ 14 đơn vị thuộc và trực thuộc còn 9 đơn vị là: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ -Thanh tra, Phòng nghiệp vụ; Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Đội Kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy.

Trong quá trình phát triển và trưởng thành, Cục Hải quan Thanh Hoá đã tuân thủ nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy trình nghiệp vụ của Ngành; phối hợp chặt chẽ với các ngành ở địa phương; coi trọng công tác kiểm tra, thanh tra và đặc biệt là đề cao trách nhiệm tự kiểm tra ở từng cơ sở, từng phần hành công tác; chăm lo việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ chủ chốt, CBCC và HĐLĐ68 (hơn 80% CBCC có trình độ đại học và sau đại học), quan tâm xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết nội bộ; Thực hiện công bằng, công khai chính sách cán bộ. Bộ máy tổ chức từng bước được mở rộng và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh trên địa bàn quản lý; Bằng khen, Giấy khen Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

Đảng bộ (với 121 đảng viên, chiếm 58% tổng số CBCC và HĐLĐ) 16 năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu xuất sắc được Tình ủy Thanh Hóa, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen…

Các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên hàng năm đều được công nhận vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động, Trung ương Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng Cờ thi đua, Bằng khen…

                                                  Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

                           Địa chỉ: 21 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa
                                                           Điện thoại: 02373.853.503 - Fax:02373.853.503

 

 

2. Các Chi cục trực thuộc:

2.1. Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo:

Chi cục trưởng: Nguyễn Quỳnh Khôi

Phó Chi cục trưởng: Mai Phú Hải - Vũ Quốc Hưng

Số điện thoại: 0373.592.423/ Fax: 0373.592.423

 

 

 Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

2.2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hoá:

Chi cục trưởng: Lê Xuân Việt

Phó Chi cục trưởng : Nguyễn Ngọc Mười - Nguyễn Thanh Tùng

SĐT: 0237.391.0480/

 

Trụ sở chính Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hoá ( Xã Quảng Hưng, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá)

2.3. Chi cục HQCK cảng Nghi Sơn

Chi cục trưởng: Lê Hồng Phong

Phó Chi cục trưởng: Trương Thế Hùng - Nguyễn Thị Vân - Lê Xuân Sinh


 

Trụ sở Đội Thủ tục hải quan cảng Nghi Sơn thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hoá (Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá).


© Bản quyền 2011 Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa - Người chịu trách nhiệm chính: Th.s Vũ Văn Khánh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
Số phép số: 35/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/3/2012
Địa chỉ: 21 - Phan Chu Trinh, P Điện Biên, TP Thanh Hoá - Điện thoại: 0373.231898 Fax: 0373.853503 - Email: webmaster@thanhhoacustoms.gov.vn